EVROPSKA SREDSTVA ZA NOVE PRODUKTE V LESARSTVU

11.07.2017

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis, ki je namenjen spodbudam za mikro, mala in srednje velika podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu (2.0.), ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Skupna višina javnih sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, je dobrih 5 milijonov evrov in jih prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj.


Namen razpisa je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave ter obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 odstotkov). Spodbujalo se bo razvoj podjetij na področju rabe lesa, ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.) in ustvarjanje novih delovnih mest ter zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v mikro, malih in srednje velikih podjetjih, ki jim je razpis namenjen. 

V okviru razpisa se bo tako sofinanciralo projekte podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri in katerih cilj oz. rezultat je nov ali izboljšan proizvod ali storitev na področju predelave ali obdelave lesa. 

Sofinanciranih bo najmanj 10 projektov oz. podjetij.

Razpis na spletni strani 

 

Vir: http://www.svrk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6687/