INOVATIVNO ZAPOSLOVANJE MLADIH

19.05.2018

 v Uradnem listu RS št. 33/2018in na spletnih straneh ministrstva objavljen Javni razpis za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018–2019.

 

Namen javnega razpisa je podpreti dva inovativna projekta (enega na Vzhodni in drugega na Zahodni kohezijski regiji), ki bosta vključenim brezposelnim mladim osebam omogočila večjo zaposljivost, razvijala njihove kompetence in pripomogla k njihovem aktivnem iskanju zaposlitve. Cilj javnega razpisa je vključitev 333 mladih oseb (133 mladih oseb  iz Vzhodne in 200 iz Zahodne kohezijske regije). Pri teh aktivnostih se bo aktiviralo tudi delodajalce, zaželeno pa je sodelovanje z lokalno ali širšo skupnostjo.

 

Skupna vrednost nepovratnih sredstev javnega razpisa znaša 634.605,00 EUR, od tega je 253.505,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projekta v Vzhodni in 381.100,00 EUR za sofinanciranje projekta v Zahodni kohezijski regiji.

 

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

 

Vir, foto: http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8422/