JAVNI RAZPIS »PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017/2020

04.12.2017

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je dne 1. 12. 2017 objavil Javni razpis »Po kreativni poti do znanja 2017/2020«, ki predstavlja nadaljevanje uspešno zaključenega javnega razpisa Po kreativni poti do znanja za študijsko leto 2016/2017. 

Z javnim razpisom se spodbuja krepitev sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom bodo mladi pridobili konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem. Z izvedenimi projektnimi aktivnostmi se bodo študenti opremili s kompetencami, potrebnimi za lažji prehod iz izobraževanja na trg dela. Z javnim razpisom se spodbuja vključevanje (ne)gospodarstva v pedagoški proces na visokošolskih zavodih in prenos znanj, izkušenj in dobrih praks iz visokošolskih zavodov v (ne)gospodarstvo ter prenos strokovnega znanja in razvijanje kompetenc tudi pri študentih in pri drugih osebah, ki ne bodo vključene v projekte.

 

Medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks bo prispevala k izmenjavi strokovnega in akademskega znanja, kar bo spodbudilo visokošolske zavode k posodabljanju študijskih programov in k uvajanju inovativnega pristopa k poučevanju ter k prenosu najnovejših znanstvenih spoznanj, teoretskih pristopov in metodologij z namenom neposredne aplikativne uporabe v gospodarstvu in širši družbi.
 


Roki za oddajo vlog na javni razpis so:

  • do 5. 1. 2018 (1. odpiranje -  za študijsko leto 2017/2018),
  • do 23. 11. 2018 (2. odpiranje - za študijsko leto 2018/2019 in
  • do 22. 11. 2019 (3. odpiranje- za študijsko leto 2019/2020).

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis, ki so namenjena prijaviteljem (visokošolskim zavodom) v študijskem letu 2017/2018, 2018/2019 ter v študijskem letu 2019/2020 je skupaj 7.298.199,90 EUR. 

Potencialni prijavitelji lahko več informacij pridobijo na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega in invalidskega sklada Republike Slovenije ter v Uradnem listu številka 68/17.

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Vir: http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/55/10289/