MIKROKREDITI NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH

09.04.2018

P7OR 2018 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Razpis odprt do 20. 10.2018

 

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP). Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Cilji javnega razpisa so: - ohranitev delovnih mest, - spodbujanje nastanka novih delovnih mest, - spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posameznega obmejnega območja.

Sredstva v višini 6.250.102,68 EUR zagotavlja proračun Republike.

Do mikrokredita so upravičeni MSP: - ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev, - ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo1 na obmejnem problemskem območju, - ki so organizirani kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki 2 in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu. Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. Skladno z določbami prvega odstavka 24. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in 4. člena Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 in 35/17) so v obmejna problemska območja uvrščene občine:

Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

 

Več na http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=69