RAZPIS ZA SPOT REGIJE 2018-2022

02.10.2017

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah  (v  nadaljevanju SPOT regije). V vsaki statistični regiji na območju Republike Slovenije bo financiran en SPOT regije za ciljno skupino v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022.

Samostojni vlagatelj, v primeru konzorcija pa vlagatelj in posamezni konzorcijski partnerji, morajo izvajati naslednje naloge:

-        promocija podjetniške kulture,

-        izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP),

-        povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni,

-        evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovalcev in svetovancev pri nastajanju in delovanju  podjetij.

Predmet javnega razpisa je financiranje v Tabeli 1 navedenih aktivnosti, ki izhajajo iz zgoraj opredeljenih nalog.

 

TABELA 1: Pregled aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa

 

AKTIVNOSTI SPOT regije

1. INFORMIRANJE

- posredovanje informacij o regionalnih podjetniških aktivnostih za oblikovanje nacionalnega e-biltena Moj spletni priročnik;

- redno informiranje o aktivnostih na področju spodbujanja podjetništva;

- priprava člankov o podjetniških temah  in aktivnostih v regiji.

2.  SVETOVANJE

Osnovno svetovanje, ki se lahko zaključi tudi z e-postopki, skladno s predpisi, ki urejajo sodni register ali postopki za pridobivanje subvencij v skladu s programom  agencije (npr. izpolnjevanje e-vavčerjev, ko bo sistem vzpostavljen) in vključuje neposreden vnos podatkov o svetovancu v CRM (program za upravljanje s potencialnimi podjetniki in podjetniki -  angl. Customer Relationship Management agencije). Svetovanje lahko poteka telefonsko, na lokaciji SPOT regije, mobilno ali preko e-pošte.

3. ANIMIRANJE IN POVEZOVANJE REGIONALNEGA OKOLJA

- mreženje subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, združenja, društva…)  in promocija aktivnosti SPOT regije ali ukrepov spodbujanja podjetništva;

- informiranje o spodbujanju podjetništva v regiji in storitvah SPOT regije;

- promocija storitev SPOT regije preko osebnih obiskov pri MSPjih;

srečanje s predstavnikom vsake občine  - vsako leto srečanje s predstavnikom občine z namenom spodbujanja podjetništva v regiji;

udeležba na dogodkih čezmejnega povezovanja - sodelovanje in povezovanje s sorodnimi institucijami v sosednjih državah.

4. USPOSABLJANJA IN DELAVNICE

- izvajanje usposabljanj in delavnic za potencialne podjetnike in MSP.

a) Usposabljanje je proces pridobivanja, razvijanja in izboljšanja tistih sposobnosti, veščin, navad in kompetenc potencialnih podjetnikov ali MSP, ki jim bodo omogočile večjo učinkovitost in s tem doseganje ciljev podjetja.

b) Delavnica je proces, v katerem se udeleženec osredotoči  na konkreten izziv podjetja ali podjetniške ideje in ga nato s praktičnimi vajami razvija in implementira.

Tako usposabljanja kot delavnice vlagatelj izvaja na področjih, ki spodbujajo podjetniško kulturo in povečujejo podjetniško dejavnost. 

5.  IZMENJAVA DOBRIH PRAKS IN ODPIRANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI

izmenjava dobrih praks, predstavitve izkušenj tako znotraj Slovenije, kot čezmejno z namenom povezovanj-mreženj in odpiranja novih poslovnih priložnosti tako za potencialne podjetnike kot tudi za MSP.

6. POROČANJE IN SOOBLIKOVANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA POSLOVNE SUBJEKTE

- mapiranje;

- usposabljanje in informiranje svetovalcev – udeležba na usposabljanjih agencije in ministrstva ter druga strokovna usposabljanja;

- opravljanje drugih aktivnosti skladno z zahtevami agencije: aktivno sodelovanje in ažurno vnašanje vseh aktivnosti SPOT regije v sistem intranet za referente, poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev ter na podlagi poziva agencije posredovanje informacij in strokovnih prispevkov za upravičence in agencijo;

- srečanje podpornega okolja v regiji;

- koordinacija in vodenje konzorcija – v primeru, ko nastopa vlagatelj s partnerji;

- razstavni prostor regijskega gospodarstva (showroom regije) - predstavitev produktov regijskih podjetij na enem mestu v regiji.


Podrobneje so aktivnosti in obseg le-teh za SPOT regije opredeljeni v veljavnih Navodilih agencije o aktivnostih in nalogah za spodbujanje podjetništva na lokalnih in regionalnih ravneh (v nadaljevanju Navodila agencije), ki jih potrjuje direktor agencije. Veljavna verzija Navodil agencije je objavljena na spletni strani www.spiritslovenia.si. Izbrani vlagatelji (upravičenci) so dolžni upoštevati navedena veljavna Navodila agencije.

Vlagatelji morajo v vlogi na razpis predložiti Program dela za obdobje od 2018 do 2022 in Akcijski načrt izvajanja celovitih podpornih storitev za leto 2018 (razpisna dokumentacija v tč. VII. - Obrazci in dokazila za predložitev vloge in zahtevkov ter dokazila in način preverjanja pogojev in  sestavin vloge/Obrazec 3: Vloga za SPOT regije).

 

Ciljna skupina

Ciljna skupina, kateri so namenjene storitve SPOT regije, ki so predmet financiranja po tem javnem razpisu, so potencialni podjetniki in MSP v skladu z ZPOP-1.

 

Vrednost javnega razpisa

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 13.875.600,00 v EUR.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2018 - 2023, oziroma traja do porabe sredstev.

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:

- leto 2018: 2.081.340,00 EUR

- leto 2019: 2.775.120,00 EUR

- leto 2020: 2.775.120,00 EUR

- leto 2021: 2.775.120,00 EUR

- leto 2022: 2.775.120,00 EUR

- leto 2023:    693.780,00 EUR

 

Dodatne informacije

Podrobnejše informacije o javnem razpisu, pogojih za prijavo in merilih za izbor so v besedilu javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Skladno z 19. točko javnega razpisa, v kateri je določeno, da morajo vprašanja prispeti na naslov SPOTregije@spirislovenia.sinajkasneje 3 delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, zato postavljanje vprašanj 8. 11. 2017 ni več možno!

 

Elektronski dokumenti

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

 

 

Vir: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-09-29-Javni-razpis-za-financir...