SID BANKA - FINANCIRANJE TEHNOLOŠKO-RAZVOJNIH PROJEKTOV

19.04.2018

Program vam omogoča

 • Kredit v vrednosti od 100 tisoč do 15 milijonov evrov.
 • Ugodno obrestno mero.
 • Dobo kreditiranja od 6 do 12 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice od 2 let do največ polovice ročnosti kredita.
 • Financiranje do 85 % celotnih stroškov raziskovalno-razvojnega projekta oziroma do 75 % upravičenih stroškov naložbenega projekta.

 

Kdo lahko pridobi kredit

Gospodarske družbe vseh velikosti s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU, za katere velja:

 • Niso v postopku insolventnosti.
 • Niso prejemnice pomoči za reševanje.
 • Nimajo neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev.
 • V zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med celotnim in vpoklicanim kapitalom družbe večje od 0,5. (Pogoj ne velja, če je kreditojemalec MSP, ki obstaja manj kot tri leta.)
 • So vlogo za kredit oddale pred začetkom del.
 • Izpolnjujejo vse ostale pogoje, ki so navedeni v posebnih pogojih (link).

 

Kaj lahko financirate 

RAZISKOVALNO-RAZVOJNE PROJEKTE:

 • Pridobivanje novih znanj in spretnosti, katerih cilj je razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.
 • Izdelava prototipov, predstavitve, pilotni projekti, preizkušanje novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.
 • Raziskave z namenom razvoja novih ali ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.

NALOŽBENE PROJEKTE – naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva:

 • Vzpostavitev nove poslovne enote.
 • Povečanje raznovrstnosti proizvodnje.
 • Bistvene spremembe v proizvodnem procesu.

Rok za oddajo vloge                        

Rok za oddajo vloge je 31. oktober 2020.
Rok za črpanje kredita je 31. december 2025.

 

Več, vir: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-tehnolosko-razvojn...