SOFINANCIRANJE ENERGETSKE PRENOVE STAVB V LASTI IN RABI OBČIN

04.09.2016

Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

»Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo.


V primeru uporabe postopka javnozasebnega partnerstva se v okvir operacije štejejo vse stavbe in ukrepi, ki so predmet pogodbe med javnim in zasebnim partnerjem.


Operacija prispeva k ciljem povezane prednostne naloge ali prednostnih nalog, na katere se nanaša; v okviru finančnih instrumentov operacijo sestavljajo finančni prispevki programa k finančnim instrumentom in nadaljnja finančna podpora navedenih finančnih instrumentov.

V primeru uporabe postopka javnozasebnega partnerstva se v okvir operacije štejejo vse stavbe in ukrepi, ki so predmet pogodbe med javnim in zasebnim partnerjem. »Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

 

Podatki o sofinaciranju

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada.

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 12. 12. 2016.

 

Razpis je objavljen v Uradnem listu RS, št. 58, stran 1928

https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016058.pdf#!/r2016058-pdf

 

Fotografija: http://www.lifestylenatural.si/