SOFINANCIRANJE MANJŠIH INVESTICIJ NA OBMOČJU MARIBORA

18.02.2018

Četrti javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih investicij na problemskem območju Maribora s širšo okolico 2018

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v osnovna sredstva pri:

 1. vzpostavitvi nove poslovne enote,

 2. širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,

 3. diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti,

 4. bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.

 

Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem območju Maribora s širšo okolico (občine Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi).

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je lahko največ 50.000,00 EUR.

 

 

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je podpora gospodarskim družbam, ki nimajo dovolj akumulacije za nova vlaganja, imajo pa izdelane razvojne programe in programe prestrukturiranja, ki vključujejo začetna vlaganja za nove programe ali razširitev dejavnos

 

Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih začetna investicija bo imela ugodne učinke na:

 • spodbujanje začetnih vlaganj podjetij na upravičenem območju,

 • ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje delovnih mest,

 • prestrukturiranje gospodarstva v regiji v smeri dviga neto dodane vrednosti,

 • zmanjšanje razvojnega zaostanka

 • spodbujanje razvoja novih proizvodov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij.

 • usmerjati vlaganja na degradirana območja in varovana območja narave skladno z omejitvami območja ter zapolniti neizkoriščen prostor v obstoječih poslovnih in gospodarskih conah,

 • razvoj socialnega podjetništva

 

Upravičeni prijavitelji

 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja, samostojni podjetniki ter zadruge, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, razen pravnih oseb v večinski javni lasti in:

 • na dan objave javnega razpisa poslujejo in imajo vsaj šest (6) mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (obrat, podružnica, ipd) na upravičenem območju,

 • so na dan objave javnega razpisa registrirana za dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki bo predmet začetne investicije,

 • bodo najmanj tri leta po zaključku investicije vsaj ohranila obstoječa delovna mesta oziroma število zaposlenih,

 • niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, likvidacije ali izbrisa brez likvidacije,

 • niso v težavah, ne prejemajo in tudi niso v postopku pridobivanja državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, Uradni list RS, št. 5/17 ter 18. točka 2. člena Uredbe 651/2014/EU),

 • niso v položaju insolventnosti kot izhaja 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C),

 • nimajo neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do Slovenskega regionalno razvojnega sklada, Mariborske razvojne agencije ali RRA Koroška iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom,

 • nimajo neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge,

 • nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti po odobrenem kreditu iz 1., 2. ali 3. javnega razpisa za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje ali Koroško regijo;

 • niso izkoristila maksimalno višino poroštva oz. garancije;

 • po principu kumulacije niso izkoristila zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči;

 • katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči,

 • glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),

 • dejanski lastnik/i ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma kot jih opredeljuje Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16).

 

Mikro, mala in srednje velika podjetja so podjetja, kakor jih določa Priloga I Uredbe 651/2014/EU:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF

 

Več na spletni strani MRA  http://www.mra.si/aktualni-razpisi1.html