SOFINANCIRANJE ODPIRANJA NOVIH DELOVNIH MEST V MARIBORU

24.07.2017

Javni razpis za sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest v Mestni občini Maribor za leto 2017

 

I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa
je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ustvarjanje
novih delovnih mest, skladno s pravili o dodeljevanju
pomoči po pravilu »de minimis«.
II. Upravičenci in pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo gospodarske druž-
be v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe,
samostojni podjetniki in poslovni subjekti s statusom
socialnega podjetja, ki:
– imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno
enoto) na območju Mestne občine Maribor in zaposlujejo
za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru
na območju občine,
– so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti
v Republiki Sloveniji,
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku
prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja
po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve v Republiki Sloveniji in
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti
do Mestne občine Maribor.
Vsaka sofinancirana nova zaposlitev se mora ohraniti
najmanj 12 mesecev od prejema sredstev, po izteku
12 mesecev, najkasneje do 31. 12. 2018 pa mora
prejemnik občini predložiti končno poročilo, v katerem
bo poročal o namenski porabi sredstev in o uspešnosti
realizacije nove zaposlitve.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne
občine Maribor za leto 2017 na proračunski postavki
721000 Vzpodbujanje zaposlovanja v skupni višini
200.000,00 EUR.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena,
bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni
upravičenec, odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali
pogoje, vendar največ do višine 10 minimalnih
mesečnih plač.

 

IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do vključno petka, 15. 9. 2017.

 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017040.pdf

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 40 / 21. 7. 2017 / Stran 1859