SOFINANCIRANJE POSLOVNO EKONOMSKE INFRASTRUKTURE

16.07.2017

Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018 na spletni strani MGRT

Namen javnega razpisa je občinam omogočiti infrastrukturne ureditve, dograditve 1 ali razširitve 2
ekonomsko – poslovnih con in s tem zagotoviti pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast,
gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni
zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Podpora podjetniškim inkubatorjem ni predmet tega javnega razpisa.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je
prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje
podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja
novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Cilji javnega razpisa so:
- prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni,
- povečanje dodane vrednosti mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP,
- povečanje zaposlovanja v podjetjih na območju investicije.
Kazalniki učinka po tem javnem razpisu so:
- število podprtih investicijskih projektov za ekonomsko - poslovno infrastrukturo,
- površina urejene / dograjene / razširjene ekonomsko - poslovne cone (v ha).

 

Kazalniki rezultata po tem javnem razpisu so:
- število novo ustvarjenih delovnih mest na območju ekonomsko - poslovne cone v roku dveh let od
zaključka operacije / povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih,
- zasedenost površin urejene / dograjene / razširjene ekonomsko - poslovne cone s podjetniškimi
dejavnostmi.
Kazalniki učinka se bodo dokazovali ob zaključku operacije, kazalniki rezultata pa 2 leti po zaključku
operacije. Doseganje kazalnikov se bo spremljalo enkrat letno z informacijskim sistemom v skladu z
Navodili organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje
izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Ministrstvo bo kazalnike
učinka in rezultata spremljalo še 5 let po zaključku operacije. K doseganju kazalnikov bo ministrstvo
upravičence zavezalo v sklenjeni pogodbi o sofinanciranju.

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dograditve ali razširitve gospodarske javne infrastrukture in
sicer: prometne infrastrukture, energetske infrastrukture, komunalne infrastrukture in infrastrukture za
telekomunikacije na območjih obstoječih ekonomsko – poslovnih con. Pri tem se za ekonomsko –
poslovno cono šteje območje več stavbnih zemljišč, ki so v prostorskih aktih prijavitelja opredeljena kot
območja proizvodnih dejavnosti, površine za industrijo in / ali gospodarske cone. Območje mora biti
prostorsko enovita celota. Za ekonomsko - poslovno cono se v nobenem primeru ne šteje posamezna
stavba, četudi je namenjena opravljanju gospodarske dejavnosti.

 

Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih:
- kohezijska regija Vzhodna Slovenija in
- kohezijska regija Zahodna Slovenija.

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javn...