SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NVO NA PODROČJU OHRANJANJA NARAVE, OKOLJA IN PROSTORA

12.03.2018

Objavljen razpis za sofinanciranje projektov NVO na področju ohranjanja narave, okolja in prostora za leti 2018 in 2019

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora za leti 2018 in 2019. Projekt se mora pričeti pred julijem 2018 in mora biti realiziran do 15. oktobra 2019, ko je skrajni rok za oddajo zaključnega poročila in zadnjega računa. Okvirna višina sredstev za razpisano vsebino po predmetnem razpisu je za obe leti skupaj 427.000 EUR (z DDV). Vloge morajo ne glede na način prenosa v vložišče MOP, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, prispeti najkasneje do 6. aprila 2018, do 12. ure.
 

Predmet javnega razpisa


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov NVO za leti 2018 in 2019, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora, in sicer na naslednjih vsebinskih področjih:

  • trajnostnega razvoja na področju varstva okolja, kar vključuje ukrepe, ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v zeleno, z viri gospodarno in konkurenčno nizkoogljično družbo in gospodarstvo;
  • ohranjanja narave, in sicer na področjih: ohranjanja biotske raznovrstnosti; genskih virov; krajine; podzemne jame;
  • na področju prostora: s poudarkom na produktivnem vključevanju javnosti v procese odločanja o razvoju in urejanju prostora in usposabljanju za zaposlene v občinah, upravnih enotah ter urejanju prostorske problematike v romskih naseljih (koordinacija aktivnosti med prebivalci romskih naselij in pristojnimi institucijami, mediacija ob usklajevanju interesov prebivalcev romskih naselij, okoliškega prebivalstva in lokalne samouprave in pomoč prebivalcem romskih naselij).

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vsebovali izvedbo aktivnosti s konkretnimi merljivimi rezultati in učinki na okoljske in naravovarstvene cilje, ob spremljajoči izvedbi aktivnosti informiranja, ozaveščanja, promocije in sodelovanja javnosti.

 

Upravičeni prijavitelji


Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu. Pri tem mora biti v prijavi jasno razvidna vloga in doprinos vsakega izmed partnerjev k izvedbi projekta. Prijavitelji in partnerji morajo predpisane pogoje dokazati s predložitvijo ustreznih obrazcev in dokazil (prilog) v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.


Upravičeni prijavitelji so organizacije, ki izpolnjujejo vse spodaj navedene pogoje:

  • NVO (društvo, zavod ali ustanova) s statusom delovanja v javnem interesu na področju varovanja okolja ali področju ohranjanja narave ali področju prostora. Prijavitelj je torej lahko samo pravna oseba, ustanovljena na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih - samo zasebni zavodi - ki ima uradni sedež na ozemlju RS in ima na dan oddaje vloge na javni razpis priznan status delovanja v javnem interesu po Zakonu o varstvu okolja ali Zakonu o ohranjanju narave ali Pravilniku o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora;
  • prijaviteljem ali osebi, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju;
  • prijavljen projekt še ni bil sofinancirani iz drugih javnih sredstev (proračuna RS, lokalnih proračunov, drugih virov EU) – prepoved dvojnega financiranja;
  • prijavljen projekt za leti 2018 in 2019 je v vrednosti sofinanciranja vsaj 20.000 EUR (brez DDV).

 

Višina sofinanciranja


Najnižja vrednost zaprošenih sredstev za sofinanciranje je v vrednosti sofinanciranja 20.000 EUR, skupaj za leti 2018 in 2019 (brez DDV), najvišja pa 40.000 EUR.


Najvišja skupna vrednost zaprošenih sredstev za sofinanciranje projektov s strani posameznega prijavitelja ali posameznega partnerja v okviru vseh vlog, ki so oddane za sofinanciranje na podlagi tega razpisa ne sme presegati vrednosti 80.000 EUR, skupaj za leti 2018 in 2019 (brez DDV).

 

Objavljen javni razpis in razpisna dokumentacija

 

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko vlagatelj dobi na pisna vprašanja na naslovu: gp.mop(at)gov.si, s pripisom »za javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora za leti 2018 in 2019«

 

Vir, foto: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/8076/