SOFINANCIRANJE RAZVOJA IN PROMOCIJE TURISTIČNE PONUDBE

12.03.2018

Objava Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. Vrednost javnega razpisa znaša 4,6 milijonov evrov. 

 

Javni razpis za izbor operacij bo delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »Povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA 

Namen javnega razpisa je vzpodbujanje razvoja in krepitve promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih.  

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, povezanih z digitalno promocijo turistične ponudbe Slovenije na zaokroženih območjih, ki jih pokrivajo vodilne destinacije slovenskega turizma, ki jih definira Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021, in z razvojem turističnih produktov. 

 

UPRAVIČENCI

Na razpis za ta namen se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene opredeljene vodilne destinacije (vodilne destinacije po posameznih makro destinacijah opredeljuje Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021) izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocija turizma, imajo to opredeljeno v svojih ustanovitvenih aktih in imajo za izvajanje teh funkcij  soglasje občin na območju opredeljene vodilne destinacije. Upravičenec ima obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru, ko je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji), lokalne turistične organizacije, regionalne razvojne agencije in druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma. 

 

Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji. 

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI BO NA RAZPOLAGO

Okvirna skupna višina sredstev, ki bo na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 4,6 milijonov evrov. 

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

Obdobje upravičenosti stroškov se je pričelo s 1. 1. 2018 in se konča 15. 10. 2019.

 

UPRAVIČENI STROŠKI 

 

Kot upravičeni stroški po tem razpisu se bodo upoštevali: 

 

- stroški vodenja oz. administriranja operacije (stroški plač in posredni stroški),

- stroški razvoja turističnih produktov,

- stroški vzpostavitve sodobnih digitalnih orodij in digitalne promocija turistične ponudbe. 

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Operacija se bo predvidoma sofinancirala: 

- v deležu do 70 % upravičenih stroškov za operacije iz kohezijske regije Zahodna Slovenija,

- v deležu do 90 % upravičenih stroškov za operacije iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija. 

 

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani MGRT.

 

Vir: http://www.mgrt.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/2159/11529/