SOFINANCIRANJE RRI V PODJETJIH

07.08.2017

Javna agencija za Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) dne 4.8.2017 objavila javni razpis »Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 2«.
 

Namen javnega razpisa je spodbujanje naložb v RRI, prispevati k pospeševanju uvajanja obetavnih tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg, prispevati h krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja na obstoječih in novih evropskih in globalnih trgih ter omogočiti kakovostnim in obetavnim operacijam z doseženo visoko oceno v okviru Okvirnega progama EU za raziskave in razvoj – Obzorje 2020 lažji dostop do drugih virov financiranja.

 

Upravičenci so mala in srednje velika podjetja, ki so po predložitvi predloga operacije na razpis za fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejeli certifikat »Pečat odličnosti«, vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

 

Skupna višina razpisanih sredstev je 17.075.000,00 EUR. To so namenska sredstva EU -  Evropskega sklada za regionalni razvoj.Sofinanciranje bo do 60% upravičenih stroškov v skladu s shemo državnih pomoči.

 

Rok za prejem ponudb v letu 2017 je 29.9.2017. V letu 2018 je predviden en rok za oddajo ponudb to je 12.9.2018 in 2019 12. september.

 

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočali izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki je od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletnih straneh Javne agencije SPIRIT

 

 

Vir: http://www.mgrt.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/2159/11360/