SOFINANCIRANJE VLAGANJ V POSLOVNO INFRASTRUKTURO

26.06.2016

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017.
 

Predmet javnega razpisa je izbor operacij, katerim se dodelijo nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP« v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«. 
 
Namen izvedbe javnega razpisa je zagotoviti pogoje za razvoj tistih podjetij, ki na določenih lokacijah beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje investicijskih projektov (v nadaljevanju: operacij) dograditve  ali razširitve  ekonomsko-poslovne infrastrukture na območjih ekonomsko-poslovnih con, s ciljem prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni. 


Nepovratna sredstva se dodelijo tudi za sofinanciranje investicijskih projektov (v nadaljevanju: operacij) dograditve  ali razširitve  ekonomsko-poslovne infrastrukture na območjih ekonomsko-poslovnih con, s ciljem prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni. 


 

Upravičeni prijavitelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so samoupravne lokalne skupnosti (občine), ki so hkrati investitor in nosilec operacije.
 

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu znaša 11.466.666,66 EUR. Sredstva se bodo v skladu s predvidenim financiranjem delila na Vzhodno (65,11 % razpisanih sredstev) in na Zahodno kohezijsko regijo (34,89 % razpisanih sredstev), v odvisnosti od sedeža samoupravne lokalne skupnosti, ki bo upravičena do sofinanciranja. V skladu s tem je za Vzhodno kohezijsko regijo namenjenih 7.466.666,66 EUR in za Zahodno kohezijsko regijo 4.000.000,00 EUR.
Koriščenje sredstev bo mogoče v proračunskih letih 2016 in 2017, oziroma do porabe sredstev. 
 

Rok za predložitev vlog za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu je 25. 7. 2016.
Sofinancira se lahko največ 90 % upravičenih stroškov operacije, preostanek deleža (10 %), zagotovi občina iz lastnih sredstev.
 

Odpiranje pravočasno prispelih vlog, bo izvedeno najkasneje v osmih delovnih dneh (8) od prejema vlog. Odpiranje ne bo javno. 
 

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma pregleda vseh vlog prispelih na javni razpis.

 

Vir: http://www.mgrt.gov.si/

Foto: http://www.svrk.gov.si/