SPODBUJANJE PROCESNIH IZBOLJŠAV PODJETIJ

28.10.2017

Namen razpisa

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,…) in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.

(vsebina (S)Industrije 4.0 v povezavi s strategijo pametne specializacije: www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/)

 

Cilj razpisa

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

V okviru javnega razpisa bomo podprli okvirno 75 podjetij.

 

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

 

Roki in način prijave

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. Vsa zahtevana vpisna polja na obrazcih morajo biti izpolnjena. Prijavitelj podatke v obrazce vpisuje v polja označena z rumeno barvo in na mesta v besedilih, kjer je narisana črta. Vsi finančni podatki v vlogi morajo biti v evrih (EUR). Izračuni morajo biti pravilni in prikazani na dve decimalni mesti in zaokroženi navzdol. Pri izpolnjevanju obrazcev mora prijavitelj upoštevati določila predmetnega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodil na obrazcih.

Roki za oddajo vlog so:

  1. rok: 7. 12. 2017,
  2. rok: 22. 2. 2018

 

 

Več na Spletni strani Spirit Slovenija http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-10-27-Javni-razpis-za-spodbuja...