SREDSTVA ZA VEČJE ZAČETNE INVESTICIJE NA OBMOČJU MARIBORA Z OKOLICO

15.08.2016

 

Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih na osnovi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Začetna investicija se mora izvajati na problemskem (upravičenem) območju:
– Maribora s širšo okolico (občine Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi) ali
– Pokolpja (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič).

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 2.797.000,00 evrov, od tega za območje:
– Maribora s širšo okolico 1.297.000,00 EUR in
– Pokolpja 1.500.000,00 EUR.

 

 1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
 1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v osnovna sredstva pri:
 1. vzpostavitvi nove poslovne enote,
 2. širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 3. diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti,
 4. bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.

 

 1. Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem območju:
 1. Maribora s širšo okolico (občine Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi) ali
 2. Pokolpja (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič).

 

 1. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Okvirna višina razpisanih sredstev za leti 2016 in 2017 znaša 2.797.000,00 evrov, od tega:

 • 797.000,00 EUR v 2016 in
 • 2.000.000 EUR v 2017.

 

MGRT bo 25% razpisanih sredstev (699.250,00 EUR), v skladu z zakonodajo s področja javnih financ, izplačalo v obliki predplačil v letu 2016. Vsa preostala razpisana sredstva za leto 2016 in vsa razpisana sredstva za leto 2017 se izplačajo na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin za že opravljene nabave blaga, storitev in izvedena gradbena dela.

 

Okvirna višina razpisanih sredstev za leti 2016 in 2017 znaša  na upravičenem območju:

 • Maribora s širšo okolico 1.297.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Maribora in
 • Pokolpja 1.500.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Pokolpja.

 

 

 1. VIŠINA SOFINANCIRANJA

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:

45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,

35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in

25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

 

Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, z dne 17.6.2014, ki je objavljena na spletni strani:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003...

 

 1. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
  1. UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, t.j. vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost, razen pravnih oseb v večinski javni lasti in:

 • so na dan objave javnega razpisa vsaj en (1) mesec registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-UPB3, 83/2009 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/2011, 91/2011, 100/2011 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/2012, 57/2012, 44/2013 Odl.US: U-I-311/11-16, 82/2013 in 55/2015),
 • imajo na dan objave javnega razpisa vsaj en (1) mesec sedež podjetja ali njegov registriran del (obrat, podružnica, ipd) na upravičenem območju in
 • bodo izvedle začetno investicijo na upravičenem območju.
  1. UPRAVIČENI PROJEKTI

Upravičeni projekti so:

 • projekti, ki zagotavljajo v naslednjih treh letih (če gre za malo ali srednje veliko podjetje) oziroma petih letih (če gre za veliko podjetje) vsaj ohranitev (če ne povečanje) obstoječih delovnih mest oziroma števila zaposlenih  na podlagi opravljenih delovnih ur razvidno iz izkaza poslovnega izida (šteto od 31.12.2015);
 • projekti, ki se bodo izvajali na upravičenem območju;
 • projekti, za izvedbo katerih imajo prijavitelji pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja;
 • projekti, ki jih je mogoče izvesti v okviru rokov, ki jih predpisuje ta javni razpis;
 • projekti, ki se bodo izvajali v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.

 

 1. OBDOBJE ZA PORABO SREDSTEV

Obdobje, v katerem so lahko porabljena razpisana sredstva sta proračunski leti 2016 in 2017. MGRT bo za sofinanciranje upoštevalo le upravičene stroške, ki bodo nastali od oddaje vloge do najkasneje 27.10.2017. Upravičenec mora izdati zahtevek za predplačilo najkasneje do 28.10.2016 za leto 2016 in najkasneje do 27.10.2017 za leto 2017..

 

 1. UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški so stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva:

 • nakup novih strojev in opreme,
 • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju,
 • gradbeno obrtniško instalacijska dela,
 • nakup objektov.

Več na  http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javn...

Foto: maribor24.si