Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017

Datum objave: 
24.06.2016
Rok za prijavo: 
25.07.2016

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dane v Uradnem listu Republike Slovenije in na svojih spletnih straneh objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017.

Predmet javnega razpisa je izbor operacij, katerim se dodelijo nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP« v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«. 
 
Namen izvedbe javnega razpisa je zagotoviti pogoje za razvoj tistih podjetij, ki na določenih lokacijah beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje investicijskih projektov (v nadaljevanju: operacij) dograditve  ali razširitve  ekonomsko-poslovne infrastrukture na območjih ekonomsko-poslovnih con, s ciljem prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni. 

Upravičeni prijavitelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so samoupravne lokalne skupnosti (občine), ki so hkrati investitor in nosilec operacije.

 

Več na spletni strani ministrstva: http://www.mgrt.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/2159/10982/

Objava razpisa: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javn...