Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2016-2017.

Datum objave: 
01.07.2016
Rok za prijavo: 
25.07.2016

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/kompe...

Predmet razpisa:
Izvedba usposabljanj zaposlenih in uvajanje poslovnih izboljšav s posebnim poudarkom na znamčenju in dizajn managementu. 

Naročnik:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za lesarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Cilji razpisa:

  • zviševanje usposobljenosti kadra, zaposlenega v lesno-predelovalni panogi ter višja konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge,
  • vpeljati koncepte dizajn managementa in znamčenja v lesarsko predelovalno panogo, 
  • razvijati s tem povezane  kompetence zaposlenih, 
  • okrepiti uspešnost delovanja slovenskih lesarskih podjetij, 
  • ohranitev števila delovnih mest v lesarsko predelovalni panogi, 
  • 1.000 vključitev zaposlenih v usposabljanja,
  • doseči vsaj 10 izboljšav poslovnih procesov.

Ciljna skupina:
Ciljna skupina so podjetja v partnerstvih, ki delujejo na področju lesarstva, njihovi zaposleni ter osebe, vključene v izobraževanje s področja lesarstva ter podjetja, ki strokovno delujejo na področju dizajn managementa in znamčenja ter drugih vsebinskih področij projekta in imajo ustrezna znanja in izkušnje, ki jih lahko prenesejo v lesarsko industrijo. Podprt bo en konzorcij z vsaj 10 partnerji.

Objava razpisa: 1. 7. 2016

Rok prijave: 25. 7. 2016

Vrednost razpisa: 560.000,00 EUR