Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016

Datum objave: 
17.06.2016
Rok za prijavo: 
17.08.2016

JAVNI RAZPIS - POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE ZA LETO 2016

Predmet podpore dodelitev nepovratnih sredstev mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti. 

Upravičenec do podpore je mladi kmet, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in ustrezno usposobljenost ter prvič vzpostavlja kmetijo. 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_p...